Εσωτερικός κανονισμός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


“THE LIMASSOL COLLEGE – T.L.C.”

 

 

 

Ημερομηνία εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού:
Από 1η Σεπτεμβρίου, 2014


    


ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜA

THE LIMASSOL COLLEGE – T.L.C.

 

 

Διαδικασίες εγγραφής


I.    Η συνεχιζόμενη εγγραφή ενός φοιτητή από το πρώτο έτος στο δεύτερο για το ενιαίο ακαδημαϊκό έτος ή από το πρώτο εξάμηνο στο δεύτερο θα γίνεται με τη συμπλήρωση του «Εντύπου Εγγραφής Συνεχίζοντος Φοιτητή-Enrolment Form for a Continuing Student», χωρίς να επηρεάζεται το Μητρώο Φοιτητών.  Το έντυπο αυτό θα έχει περίπου τα ίδια στοιχεία, όπως εκείνο της αρχικής εγγραφής.  Όταν συμπληρωθούν οι εγγραφές ενός έτους ή ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, θα καταρτίζεται ο αλφαβητικός κατάλογος των εγγραφέντων φοιτητών στο συγκεκριμένο έτος ή εξάμηνο που θα χρησιμοποιείται ως παρουσιολόγιο και αργότερα ως βαθμολόγιο.  Επίσης θα ενημερώνεται κατά τον ίδιο τρόπο το «Βιβλίο Εγγραφής Φοιτητών κατά Κλάδο και Έτος/Εξάμηνο Σπουδών – Enrolment Register of Students by Programme an Year/Semester of Study».

Χρονικές περίοδοι εγγραφής των φοιτητών στη Σχολή

I.    Εγγραφές πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, στα προπτυχιακά προγράμματα
II.    Το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο ξεκινά αρχές Οκτωβρίου και τελειώνει τέλος Ιανουαρίου.  Το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο αρχές Φεβρουαρίου και τελειώνει τέλος Μαίου.  Τα μαθήματα του πρώτου ακαδημαϊκού εξαμήνου αρχίζουν αρχές Οκτωβρίου και τελειώνουν τέλος Ιανουαρίου.  Τα μαθήματα του δεύτερου ακαδημαϊκού εξαμήνου αρχίζουν αρχές Φεβρουαρίου και τελειώνουν τέλος Μαίου.
Οι ακριβείς ημερομηνίες ενάρξεως των μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού εξάμηνου και οι ημερομηνίες των γραπτών εξετάσεων προς το τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, καθορίζονται στον Οδηγό Σπουδών.

Μετεγγραφή φοιτητών

I.    Από έναν συναφή κλάδο της σχολής σε άλλο:
Μετεγγραφή από ένα συναφή κλάδο της Σχολής σε άλλο μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα φοίτησης με συμπλήρωση σχετικού εντύπου που υποβάλλεται στο Γραφείο Εγγραφών.

II.    Από άλλα ιδρύματα στη Σχολή:
Μετεγγραφή από άλλα ιδρύματα στη Σχολή πραγματοποιείται εφόσον ικανοποιηθεί η Σχολή από τα πιο κάτω στοιχεία που θα προσκομίσει ο φοιτητής:
I.    Πιστοποιητικά σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και 120 (ECTS)
            Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες 
ΙΙ.     Απαιτούμενες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) : 30 για κάθε
        εξάμηνο.
II.    Ισοτιμία τίτλων σπουδών και επιπέδων
III.    Εξετάσεις
IV.    Άλλα έγγραφα

Φοιτητής που αποφοιτά από διετή κλάδο σπουδών και θέλει να συνεχίσει σε τετραετή πρόγραμμα του ιδίου κλάδου σπουδών εκτός από τις απαραίτητες 120 Πιστωτικές μονάδες (ECTS) , πρέπει να συμπληρώσει και αριθμό μαθημάτων που θα κρίνει η Ακαδημαϊκή επιτροπή, τα οποία χρεώνονται επιπλέον από τα καθορισμένα δίδακτρα.

Μετά από απόφαση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής κάθε μεταγραφόμενος φοιτητής, πρέπει να καταθέτει στη σχολή επίσημη αναλυτική βαθμολογία, στην οποία αναγράφεται αναλυτική κατάσταση των πιστωτικών μονάδων που εξασφάλισε στην προηγούμενη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούσε.  Το επίπεδο στο οποίο τοποθετείται ο φοιτητής στα εκπαιδευτικά προγράμματα της σχολής θα είναι ανάλογο των πιστωτικών μονάδων που έχει συγκεντρώσει από την προηγούμενη σχολή.  

Εξέταση, βαθμολογία, προαγωγή (και αποφοίτηση) των φοιτητών.

    
Α) Οι τρόποι εξέτασης και βαθμολογίας των φοιτητών

Η Σχολή ακολουθεί το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECTS)

Δομή του προγράμματος σπουδών

Για τη συμπλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 120 Ευρωπαικές πιστωτικές μονάδες (ECTS) για την απόκτηση διπλώματος και 240 Ευρωπαικές πιστωτικές μονάδες (ECTS) για την απόκτηση πτυχίου.
Οι σπουδές στο προγράμματα είναι οργανωμένες με βάση τα εξαμηνιαία μαθήματα.


Ι.     Η τελική εξέταση διενεργείται στο τέλος κάθε εξαμήνου επί όλης της ύλης του εν λόγω 
    εξαμήνου.
ΙΙ.    Κατά τη διάρκεια κάθε εξαμήνου διενεργείται από τον υπεύθυνο καθηγητή αξιολόγηση με 
    διαγωνίσματα, εργασίες ή/και άλλης μορφής δοκιμασίες.  Ο μέσος όρος των βαθμολογιών που 
    συγκεντρώνονται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τη βαθμολογία της συνεχούς αξιολόγησης.
ΙΙΙ.    Η βαθμολογία καταχωρίζεται στα επίσημα βιβλία της σχολής δυό φορές το χρόνο, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και αποτελείται από το βαθμό του τελικού γραπτού (60%) στο τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου και το βαθμό της συνεχούς αξιολόγησης που διεξάγεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (40%).  Το 40% της συνεχούς αξιολόγησης κατανέμεται στα διαγωνίσματα, εργασίες, παρουσιάσεις και συμμετοχή στην τάξη.  Αυτό καθορίζεται μετά από απόφαση της Ακαδημαϊκής επιτροπής πριν την έναρξη κάθε Ακαδημαϊκού εξαμήνου ώστε οι υπεύθυνοι καθηγητές να ενημερώνουν του καθηγητές.  Μετά από κάθε εξεταστική περίοδο γίνεται συνεδρία μεταξύ καθηγητών και υπευθύνων των κλάδων και οι καθηγητές παραδίδουν τις λίστες βαθμολογίας στους υπεύθυνους των κλάδων οι οποίοι τις ελέγχουν και συνυπογράφουν.
IV.    Επανεξέταση γραπτού γίνεται σε περίπτωση που ο φοιτητής υποβάλει ένσταση στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή και σε διάρκεια επτά ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.  Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή αφού πρώτα πάρει την άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, θα αποφασίζει πάνω στην ένσταση και θα καταχωρίζει την απόφαση της σε σχετικό πρακτικό της.  Η νέα κατάσταση βαθμολογίας θα καταγράφεται στο Βιβλίου Ειδικού και Γενικού Ελέγχου ως ξεχωριστή καταχώρηση.  Η επανεξέταση του γραπτού γίνεται εν παρουσία του υπεύθυνου καθηγητή καθώς και ενός μέλους της Ακαδημαϊκής Επιτροπής της Σχολής.
V.  Project/διατριβή αναλαμβάνεται από φοιτητές υπό την επίβλεψη καθηγητή.  Το Project βαθμολογείται από τον υπεύθυνο καθηγητή και καταχωρείται στο δελτίο ακαδημαϊκής επίδοσης.
VI. Η παρουσία των φοιτητών στην τάξη είναι κατά 80% υποχρεωτική.


Οι όροι προαγωγής και αποφοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών είναι:

Ι.     Ο φοιτητής προάγεται εφόσον εξασφαλίσει συνολική βαθμολογία όχι μικρότερη από τη βάση (50%).  Επίσης ο φοιτητής πρέπει να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) σε κάθε μάθημα, εφόσον παρακολουθήσει τα μαθήματα.  Οι Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες που εξασφαλίζει ο φοιτητής σε κάθε μάθημα, αντιπροσωπεύουν τις ώρες θεωρητικών μαθημάτων, τις αιτούμενες ώρες για μελέτη στο σπίτι που αντιστοιχούν 3 ώρες περίπου η κάθε μια ώρα διδασκαλίας, συν τις εργασίες που κάνει κατά τη διάρκεια του μαθήματος καθώς και τις ώρες που αφιερώνει στο διαδίκτυο.
ΙΙ.    Φοιτητής εξασφαλίζει τη βάση για προαγωγή εάν ο συνολικός όρος των βαθμολογιών στο κάθε μάθημα του κλάδου σπουδών δεν είναι μικρότερος από τη βάση.  Η βάση είναι το 50%. Η βαρύτητα της συνεχούς και της τελικής αξιολόγησης αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα κάθε μαθήματος (40:60%)
ΙΙΙ.    Όταν ο φοιτητής αποτύχει σε μαθήματα, μετά από απόφαση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής, παραπέμπεται σε επανεξέταση στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο.  Δικαιούται μέχρι τρεις φορές διαφορετικά θα ξαναπαρακολουθήσει το μάθημα αφού πρώτα το χρεωθεί.  Σε περίπτωση αλλοδαπών ενημερώνεται ο λειτουργός μετανάστευσης βάση του περί αλλοδαπών Φοιτητών και Μετανάστευσης Νόμου.
IV.    Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν καλύψει το 80% των διδακτικών περιόδων στα θεωρητικά και στα εργαστηριακά μαθήματα παραπέμπεται να παρακολουθήσει ξανά το μάθημα σε άλλο εξάμηνο το οποίο πληρώνεται.
V.     Φοιτητής αποφοιτά όταν εξασφαλίσει τουλάχιστον τη βάση των βαθμολογιών σε όλα τα μαθήματα του κλάδου σπουδών που παρακολουθεί και τα απαραίτητα ECTS.
VII.Φοιτητής που έχει διακόψει τη φοίτηση του και θέλει να επανέλθει για να συνεχίσει μπορεί 
    να γίνει δεκτός στη σχολή εφόσον δεν έχουν περάσει δύο χρόνια από την ημερομηνία που είχε 
    διακόψει τη φοίτηση του.

 

 


Εξεταστικές περίοδοι

Υπάρχουν τρεις εξεταστικές περίοδοι που ισχύουν για όλους τους προπτυχιακούς κλάδους και είναι ως εξής:

I.    Εξεταστική περίοδος στο τέλος του πρώτου εξαμήνου,
II.    Εξεταστική περίοδος στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου,
III.    Επανεξετάσεις Σεπτεμβρίου.

 Πειθαρχία, δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών:
    
(α) Τρόποι διατήρησης της πειθαρχίας στη σχολή

Ο φοιτητής δεσμεύεται να πειθαρχεί στους κανονισμούς της Σχολής και τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Παραπτώματα στα οποία υποπίπτει ο φοιτητής εξετάζονται από τον Υπεύθυνο του κλάδου και αν εκ πρώτης όψεως φαίνεται να υπάρχει σοβαρό παράπτωμα, παραπέμπει το θέμα στην Πειθαρχική Επιτροπή.

(β) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών της σχολής

(1) Δικαιώματα:
Ο φοιτητής πρέπει να τυγχάνει πλήρους πληροφόρησης σ’ότι αφορά τη λειτουργία, τη δομή και τις επιδιώξεις της Σχολής.  Όλες οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο έντυπο της σχολής που τιτλοφορείται “Prospectus”.  Ο φοιτητής μέσω της Φοιτητικής Ένωσης, της οποίας είναι μέλος, συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές της Σχολής, στις οποίες συζητούνται  θέματα που αφορούν τη Σχολή και συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων.  Ο φοιτητής μέσω της Φοιτητικής Ένωσης και Ομίλων μπορεί να αναπτύξει κοινωνικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και να λαμβάνει μέρος σε ευρύτερες κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις.


(2) Υποχρεώσεις:
Ο φοιτητής πρέπει να πειθαρχεί στους κανονισμούς της Σχολής και να ενεργεί με βάση τον κώδικα συμπεριφοράς όπως διαμορφώνεται στη Σχολή.  Πρέπει να σέβεται τους θεσμούς και την ατομική ελευθερία των άλλων.

Αναλυτικότερα

I.    Ο φοιτητής πρέπει να επιδείχνει ακαδημαϊκή ακεραιότητα και να αποφεύγει συμπεριφορά όπως η δολίευση, υπό οποιαδήποτε μορφή, των επιτευγμάτων του(αντιγραφή, λογοκλοπία, πλαστογράφηση, συνεργασία για παραποίηση κτλ.)
II.    Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και για κάθε απουσία από τη τάξη πρέπει να προσκομίζεται γραπτή δικαιολογία.  Ο φοιτητής μπορεί να ζητήσει να δικαιολογηθεί απουσία του από την τάξη για ορισμένο χρονικό διάστημα εφόσον υπάρχει λόγος (ασθένεια, άλλος λόγος) η οποία να πιστοποιηθεί δεόντως.
III.    Απουσία από την τάξη, δικαιολογημένη ή μη, δεν απαλλάσσει το φοιτητή από τις ακαδημαϊκές ή άλλες του υποχρεώσεις.
IV.    Φοιτητής που δεν τηρεί τους όρους αποπληρωμής που αναγράφονται στο συμβόλαιο του χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του.
V.    Φοιτητής δεν δικαιούται να εγγραφεί σε επόμενο εξάμηνο ή έτος αν δεν έχει διευθετήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στη Σχολή.
VI.    Φοιτητής που έχει παρακαθίσει σε εξέταση 3 φορές και δεν έχει περάσει το μάθημα, πρέπει να το ξαναπαρακολουθήσει το οποίο θα χρεωθεί.
VII.    Φοιτητές που απουσιάζουν για μακρό χρονικό διάστημα χωρίς λόγο καταγγέλλονται στον υπεύθυνο του κλάδου σπουδών ο οποίος λαμβάνει τα δέοντα μέτρα (ειδοποίηση γονιού ή κηδεμόνα, παραπομπή σε ειδική επιτροπή του τμήματος κτλ.).
VIII.    Φοιτητής που απουσιάζει από γραπτή ή προφορική εξέταση που έχει προκαθοριστεί, λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, πρέπει να δικαιολογήσει την απουσία έγκαιρα στον οικείο καθηγητή με πιστοποιητικό ιατρού ή με άλλο αποδεικτικό έγγραφο.
IX.    Φοιτητής που απουσιάζει από ενδιάμεση εξέταση αφήνεται στην κρίση του καθηγητή για να γίνει άλλο διαγώνισμα ή εργασία.
X.    Ο φοιτητής πρέπει να σέβεται και να πειθαρχεί στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η Σχολή καταγγέλλει περιπτώσεις παράβασης των νόμων στην αρμόδια αρχή.
XI.    Συνεχείς απουσίες ξένων φοιτητών καταγγέλλονται στο Τμήμα Μετανάστευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
XII.    Ο φοιτητής πρέπει να σέβεται την Περιουσία της Σχολής


(γ) Επιστροφή διδάκτρων και άλλων τελών στους φοιτητές που αποσύρονται από τη σχολή.

Δεν επιστρέφονται δίδακτρα όταν διακοπεί η φοίτηση.

 

 
Επικοινωνία
Κοινωνικά Δίκτυα TLC
  • Facebook Page
  • Instagram
  • YouTube Channel
Πασικράτους  2-4 
Τηλ: 25 381095 / Φαξ: 25 383360
email: info@tlc.ac.cy 

  © 2015 The Limassol College