Κριτήρια εισδοχής


1. Απολυτήριο εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή Ισοδύναμο Προσόν.
2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
3. Επιδόσεις του φοιτητή σε μαθήματα συναφή με το πρόγραμμα σπουδών.
4. Προσωπική συνέντευξη με το φοιτητή, στις περιπτώσεις που κρίνεται χρήσιμο ή αναγκαίο.

Κριτήρια για μετεγγραφή φοιτητών:
Μετεγγραφή από άλλα ιδρύματα στη Σχολή πραγματοποιείται, εφόσον ικανοποιηθεί η Σχολή από τα πιο κάτω στοιχεία που θα προσκομίσει ο φοιτητής:

I.    Πιστοποιητικά σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
II.    Ισοτιμία τίτλων σπουδών και επιπέδων, όπου χρειάζεται
III.    Απολυτήριο εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης 

Μετά από απόφαση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής, κάθε μεταγγραφόμενος φοιτητής πρέπει να καταθέτει στη σχολή επίσημη αναλυτική βαθμολογία, στην οποία αναγράφεται αναλυτική κατάσταση των πιστωτικών μονάδων που εξασφάλισε στην προηγούμενη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούσε.  Το επίπεδο στο οποίο τοποθετείται ο φοιτητής στα εκπαιδευτικά προγράμματα της σχολής θα είναι ανάλογο των πιστωτικών μονάδων που έχει συγκεντρώσει από την προηγούμενη σχολή.

Επικοινωνία
Κοινωνικά Δίκτυα TLC
  • Facebook Page
  • Instagram
  • YouTube Channel
Πασικράτους  2-4 
Τηλ: 25 381095 / Φαξ: 25 383360
email: info@tlc.ac.cy 

  © 2015 The Limassol College