Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση MSc

(Αξιολογημένος-Πιστοποιημένος κλάδος σπουδών)

 

 

 

 

Η Σχολή προσφέρει το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» που απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε άλλους πτυχιούχους που θέλουν να περιλάβουν την τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο επαγγελματικό τους περιβάλλον ως ενεργοί φορείς καινοτόμων και πρωτοποριακών διαδικασιών.

 

Στόχος του κλάδου
 

Στόχος είναι η δημιουργία έμπειρων εκπαιδευτικών με το κατάλληλο διεπιστημονικό, παιδαγωγικό υπόβαθρο και τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς:

 

-να κατανοούν την παιδαγωγική αξία των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των ΤΠΕ και να εντάσσουν παιδαγωγικά τα σύγχρονα γνωστικά εργαλεία στη διδακτική τους πράξη σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και τις δραστηριότητες του σχολικού αναλυτικού προγράμματος,

-να σχεδιάζουν δημιουργικά, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικό λογισμικό και χρήσιμο ψηφιακό υλικό, που συνάδει με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και αρχές, καθώς και αντίστοιχα σενάρια μάθησης

- να αναπτύσσουν οι ίδιοι, σε συνεργασία με άλλους φορείς, γνώσεις, εμπειρίες, στάσεις και δεξιότητες δημιουργίας ενός διευκολυντικού για τη μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών μαθησιακoύ περιβάλλοντος και να καταστούν ενεργοί φορείς αναβάθμισης και μετασχηματισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας με βάση τα διαχρονικά παιδαγωγικά οράματα και τις προοπτικές της μεταβιομηχανικής εποχής,

-να μαθαίνουν να λειτουργούν ως εισηγητές εκπαιδευτικών καινοτομιών μέσα σε συνεργατικό πλαίσιο, ως μελετητές των διδακτικών τους παρεμβάσεων και πολλαπλασιαστές της εκπαίδευσης που έχουν λάβει και ως ενεργοί μέτοχοι στα τεκταινόμενα στο διεπιστημονικό πεδίο της εκπαιδευτικής τους δράσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούν να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τη δημιουργία «κοινοτήτων μάθησης» και συνεργασίας μεταξύ των συναδέλφων τους, να τούς υποστηρίζουν στην παραγωγή εκπαιδευτικών εφαρμογών με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, καθώς και στην ανάληψη οργανωμένων εκπαιδευτικών καινοτομιών και, γενικότερα, να αποκτούν εμπειρίες και δεξιότητες επιστημονικού, συνεργατικού πειραματισμού και εκπαιδευτικής αξιολόγησης

- να είναι σε θέση να παρουσιάζουν επιστημονικές εργασίες σε συνέδρια, περιοδικά και στο ευρύ κοινό, με τις οποίες θα δημοσιοποιείται η δουλειά τους, αλλά και η μελέτη των αποτελεσμάτων τους, σύμφωνα με τους όρους της εκπαιδευτικής έρευνας.

 

Διάρκεια Σπουδών: 12 μήνες

 

Απαραίτητες Πιστωτικές Μονάδες για αποφοίτηση: 90 ΕCTS

 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

 

 

Όροι εισδοχής


Η επιλογή των φοιτητών γίνεται στη βάση υποβολής ολοκληρωμένης αίτησης και ακολούθως προφορικής συνέντευξης.

 

 Η αίτηση των φοιτητών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 
·         Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής

·         Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης

·         Φωτοαντίγραφα πτυχίων από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολέγιο ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης

·         Αναλυτική Βαθμολογία πτυχίου

·         Δύο (2) συστατικές επιστολές σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο

 

 

 

Τίτλος Σπουδών

 

Σε όσους συμπληρώνουν με επιτυχία το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 90 ECTS Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση απονέμεται

 

α) Μεταπτυχιακός τίτλος στις ‘Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση

 

 

Μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

‘Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Επικοινωνία
Κοινωνικά Δίκτυα TLC
  • Facebook Page
  • Instagram
  • YouTube Channel
Πασικράτους  2-4 
Τηλ: 25 381095 / Φαξ: 25 383360
email: info@tlc.ac.cy 

  © 2015 The Limassol College