Κινητικότητα Προσωπικού - Staff Mobility

Γενικές Πληροφορίες

 

Η παρούσα δράση δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό να διανύσει ένα διάστημα διδασκαλίας από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες (ελάχιστος χρόνος διδασκαλίας 8 ώρες ανά βδομάδα) σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μιας άλλης χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Η κινητικότητα του προσωπικού για διδασκαλία έχει ως σκοπό:

 

 • Να παροτρύνει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να διευρύνουν και να εμπλουτίσουν το φάσμα και το περιεχόμενο των μαθημάτων που προσφέρουν,

 • Να επιτρέψει στους φοιτητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κάποιο πρόγραμμα κινητικότητας να επωφεληθούν από τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη του ακαδημαϊκού προσωπικού των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του προσκεκλημένου προσωπικού από επιχειρήσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών,

• Να προωθήσει την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και πείρας αναφορικά με τις παιδαγωγικές μεθόδους,

• Να δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταξύ των Ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων.

• Να παρακινήσει τους φοιτητές και το προσωπικό να μετακινηθούν και να τους βοηθήσει στην προετοιμασία της περιόδου κινητικότητας.

 

Η διδασκαλία δύναται να πραγματοποιηθεί από το διδακτικό προσωπικό των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και από το προσκεκλημένο προσωπικό των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι δραστηριότητες του προσωπικού που αναλαμβάνει διδακτικό έργο θα πρέπει να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα σπουδών του ιδρύματος υποδοχής. Το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης/ επιχείρηση-εταίρος πρέπει να συμφωνήσει για το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που θα γίνουν από τους επισκέπτες καθηγητές (πρόγραμμα διδασκαλίας) πριν από την έναρξη της περιόδου κινητικότητας. Εάν το άτομο που πραγματοποιεί τη διδασκαλία προέρχεται από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η διδασκαλία πρέπει να βασίζεται σε διμερή συμφωνία μεταξύ των ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής. Το διδακτικό προσωπικό που προέρχεται από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγεται από το ίδρυμα αποστολής, ενώ το προσωπικό που προέρχεται από επιχειρήσεις από το ίδρυμα υποδοχής. Στην περίπτωση κινητικότητας προσωπικού από επιχείρηση σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η κινητικότητα οργανώνεται μέσω πρόσκλησης από το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο στέλεχος της επιχείρησης. Την ευθύνη για τη διαχείριση της επιχορήγησης αναλαμβάνει πάντα το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα μέλη του προσωπικού με ειδικές ανάγκες δύνανται να υποβάλουν αίτηση για ειδική επιχορήγηση εφόσον επιλεγούν για μια περίοδο κινητικότητας

 

Διαδικασία – Κριτήρια - STA

 

Α) Μετά την ενημέρωση που γίνεται σε γενική συνέλευση ή μέσω email ή από την ιστοσελίδα του Κολεγίου, οι καθηγητές καλούνται να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους στο Γραφείο Erasmus+.

 

Β)Η συντονίστρια Erasmus+ αξιολογεί τις αιτήσεις με κριτήρια

 

1)      Τον αριθμό των υποψηφίων

2)      Τον διαθέσιμο προϋπολογισμό

3)      Το πρόγραμμα του Κολεγίου (μαθήματα/εξετάσεις)

4)      Προτεραιότητα δίνεται στους διδάσκοντες που επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό για πρώτη φορά

 

Γ) Η τελική επιλογή γίνεται από τριμελή επιτροπή που την αποτελούν, η Erasmus+ Coordinator, η Διεύθυνση του Κολεγίου και τη Υπεύθυνη του Τμήματος.

 

Δ) Τα ονόματα ανακοινώνονται στους ιδίους και στην ιστοσελίδα

 

Ε) Οι επιλεγέντες ενημερώνονται για τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν όπως το Teaching Agreement και το Grant Agreement από την Erasmus+ Coordinator

 

 

 

Διαδικασία – Κριτήρια - STT

 

Α) Μετά την ενημέρωση που γίνεται μέσω email ή από την ιστοσελίδα του Κολεγίου, το προσωπικό καλείται  να υποβάλει την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους στο Γραφείο Erasmus+.

 

Β)Η συντονίστρια Erasmus αξιολογεί τις αιτήσεις με κριτήρια

 

1)      Τον αριθμό των υποψηφίων

2)      Τον διαθέσιμο προυπολογισμό

3)      Το πρόγραμμα του Κολεγίου

4)      Προτεραιότητα δίνεται στο προσωπικό που επιθυμεί να μεταβεί στο εξωτερικό για πρώτη φορά

 

Γ) Η τελική επιλογή γίνεται από  την Erasmus+ Coordinator και την Διεύθυνση του Κολεγίου.

 

Δ) Τα ονόματα ανακοινώνονται στους ιδίους και στην ιστοσελίδα

 

Ε) Οι επιλεγέντες ενημερώνονται για τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν όπως το Training Agreement και το Grant Agreement από την Erasmus+ Coordinator

1/2

Έντυπα

Επικοινωνία
Κοινωνικά Δίκτυα TLC
  • Facebook Page
  • Instagram
  • YouTube Channel
Πασικράτους  2-4 
Τηλ: 25 381095 / Φαξ: 25 383360
email: info@tlc.ac.cy 

  © 2015 The Limassol College